Horecagebiedsplan Delfshaven

Horecagebiedsplannen Rotterdam

Meedenken en meepraten over de horeca in Rotterdam
Een kopje koffie drinken op het terras of gezellig uit eten gaan, hoort bij een aantrekkelijke stad. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat. Voor ieder gebied wordt een horecagebiedsplan opgesteld waarin de visie en ambitie van de horeca voor de komende drie jaar is omschreven. In het horecagebiedsplan staat onder andere aangegeven waar nieuwe horeca mogelijk is.

Horecagebiedsplannen Rotterdam

De horecagebiedsplannen gelden, samen met onder andere bestemmingsplannen, als toetsingskader bij de vergunningverlening. Het horecagebiedsplan stuurt vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid op de ontwikkeling van horeca. 

Voor ieder van de 14 unieke deelgebieden in Rotterdam is een horecagebiedsplan opgesteld, waarin de visie en ambitie van de horeca is omschreven en om de drie jaar wordt herzien. In het horecagebiedsplan staat onder andere aangegeven waar en wat voor nieuwe horeca mogelijk is.

“Een goede saamhorigheid in de wijk is van grote waarde voor mogelijkheden die het ook ruimtelijk en beleidsmatig (horeca) biedt. Daar moeten we op blijven investeren.” 

16 bijeenkomsten in 
14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan 2024-2027 zijn De Plekkenmakers samen met Gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften. Van plenaire bijeenkomsten tot vrije inloop tussen 19:00-21:00 uur. Deelnemers deelden hun ervaring, wensen en verwachtingen over de horeca in hun gebied.

“Goed dat jullie het zo aanpakken en wat een goede opkomst! Je merkt dat het mensen aanzet om met elkaar in gesprek te gaan. Als ik al die Post-its lees krijg ik toch ook de neiging om mijn mening erbij te zetten. Het spoort aan, leuk!”

Plenair HGP Noord
Opbrengst inloop HGP Delfshaven
Inloop HGP Charlois

Herijking horecagebiedsplan

 De uitkomsten van de bijeenkomsten worden begin april beoordeeld en getoetst aan de uitgangspunten van het College. Daarna zal eind april het horecagebiedsplan 2024-2027 in concept worden gereedgemaakt en worden belangrijke wijzigingen in concept ook met alle deelnemers gedeeld. Uiteindelijk wordt begin mei het horecagebiedsplan voorgelegd aan en vastgesteld door het college.

Bij het schrijven van de Horecagebiedsplannen is een goede balans tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat belangrijk. Daar wordt dus rekening mee gehouden. Ook komt erin te staan waar nieuwe horeca mogelijk is.

Meer weten over de horecagebiedsplannen? Kijk op Mijn.Rotterdam.nl

Resultaten

  • Meedenken over communicatie; 

  • Actieve betrokkenheid van bewoners,  (horeca)ondernemers en dorps- & wijkraden;
  • Uniforme plan van aanpak en maatwerk per gebied in samenwerking met gebiedsadviseurs; 
  • Faciliteren en begeleiden van participatiebijeenkomsten over de ontwikkeling van horeca in Rotterdam. 

Goede gesprekken gevoerd met de aanwezige bewoners en horecaondernemers, die er op een leuke en laagdrempelige manier konden meepraten over de toekomst van de horeca in hun wijk.

Wethouder Haven, economie, horeca & bestuur

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734