Samen betere
plekken maken!

We beginnen bij de oorsprong. Het verhaal van de plek. Dat vervlechten we met de dromen en de ideeën van iedereen. We vatten het samen in een krachtig verhaal. Daarna maken we een ambitieus en onderbouwde visie voor een plek die klopt als een hart. Want een plek die klopt, is een plek die leeft.

Manier van B

Direct naar   Visieontwikkeling  Participatie 

Visieontwikkeling

We gaan in verschillende sessies aan de slag met alle stakeholders om gezamenlijk de specifieke kwaliteiten en de identiteit van de plek inzichtelijk te maken. We bezoeken de locatie. We analyseren het verleden, het heden en de toekomstige wensen en mogelijkheden. We maken verder kennis met elkaar en bereiden gezamenlijk het co-creatief proces voor. We presenteren het communicatieplan en gaan de dialoog aan over plan en proces.

We nodigen vertegenwoordigers van opdrachtgever, gemeente, instanties en belangenorganisaties uit om samen de gewenste richting te bepalen in een ambitiesessie. Het resultaat van de sessie vertalen we in een gewenste ambitie voor de plek. We doen deskresearch naar de markt en de omgeving. We presenteren de uitkomsten van de analyse in kaarten, foto’s en korte toelichtingen. We strijken vervolgens met het DromenLab neer op locatie om met reuring en publiciteit voor een groot bereik en actieve participatie te zorgen. 

Stip op de horizon de Plekkenmakers
Ambitie de Plekkenmakers

Wat doen we?

 • Kick-off en locatiebezoek
 • Ambitie- en/of kadersessie
 • Analyses en deskresearch
 • Participatiesessies
 • Organisatie- en ontwerpproces

Wat leveren we op?

 • Communicatieplan
 • Gewenste ambitie/verhaal voor de plek
 • Gezamenlijke koers
 • Criteria & aandachtspunten proces
 • Visuele SWOT-analyse
 • Ontwikkelstrategie & scenario’s
 • Structuurvisie of meerjarenplan
 • Ruimtelijk schetsontwerp en functioneel PvE
 • Sfeerbeelden, referenties en visualisaties

 

Resultaten

 • Draagvlak, positieve publiciteit en betrokkenheid;
 • Actieve participatie met bewoners, potentiële gebruikers en stakeholders;
 • Gezamenlijk gevoel en positieve energie dat de basis vormt voor verdere samenwerking;
 • Een stevig fundament voor verdere planontwikkeling;
 • Stakeholders die enthousiast zijn om mee te denken over en mee te werken aan vervolgacties.

 

Dromenboek de Plekkenmakers

Participatie

Dromenlab

Participatie vraagt om maatwerk en flexibiliteit. DromenLab is een onafhankelijke, creatieve en laagdrempelige participatiemethode om snel en doelgericht samen met belanghebbenden naar oplossingen te zoeken en ideeën te genereren. DromenLab faciliteert inspiratie-, brainstorm- en participatiesessies op locatie en ontzorgt bij de organisatie en communicatie. We trekken samen op met de opdrachtgever en gaan in witte laboratoriumjassen en een ‘mobile Abri’ de straat op om dromen te vangen. 

Wat leveren we op?

 • Dromenboek 

Maaklab

In het MaakLab wordt in een periode van acht weken uitwerking gegeven aan de ideeënoogst uit het DromenLab. Ideeën worden plannen. ‘Trekkers’ gaan enthousiast in Maakteams aan de slag om samen, met support, plannen om te zetten naar concrete resultaten. Dromers en plannenmakers worden geïnspireerd om (nieuwe) verbindingen te leggen of zelfs met meer vernieuwende ideeën te komen. Bovendien ontstaat er direct activiteit in het gebied, met de mogelijkheid van omzet.

Wat leveren we op?

 • Maakboek of -borden

 

Schets Maaklab

Resultaten

 • Bewoners en stakeholders hebben actief geparticipeerd en ideeën en dromen gedeeld;
 • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor ontwikkeling en realisatie;
 • Draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid;
 • Een positieve reputatie en publiciteit.

Resultaten

 • Voor én met belanghebbenden;
 • Inzicht in haalbaarheid van ideeën en plannen;
 • Draagvlak en enthousiasme bij alle stakeholders;
 • Snelheid in het open participatieproces;
 • Zichtbaar resultaat in de vorm van pilots of proeftuinen;
 • ‘Trekkers’ en ‘helpers’;
 • Reuring en activiteit in het gebied.
Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over onze aanpak?

Glenn kan je meer vertellen over hoe wij richting geven aan concrete ideeën en investeren in de relaties tussen de stakeholders onderling.

glenn@deplekkenmakers.nl
06 1088 6132